I-BR

Concerncontrol binnen de gemeente 2023

Omschrijving

“Een gemeentehuis is eigenlijk te vergelijken met een bedrijfsverzamelgebouw.”

Zo karakteriseert Michiel Hobbij, concerncontroller en Manager Finance & control van Gemeente Deventer, de gemeentelijke organisatie.

Een gemeentelijke organisatie bestaat uit een complexe veelheid van processen, actoren, belangen en doelstellingen die zeker niet automatisch in elkaars verlengde liggen.

Ontwikkelingen als bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerking met externe partijen en de opkomst van opgavegericht werken versterken deze complexiteit nog.

Er is geen sprake van één concernbreed belang!

Het idee dat er sprake is van één organisatie en één algemeen te kennen concernbreed belang en dat alle decentrale doelstellingen en belangen daaraan ondergeschikt zijn blijkt in de praktijk niet te kloppen. Eerder is er sprake van een groot aantal deeldoelstellingen.

Al deze verschillende deeldoelstellingen zijn op concernniveau niet altijd bekend en duidelijk, laat staan dat zij automatisch met elkaar harmoniëren. Zeker als deze doelstellingen vertaald worden naar concreet benodigd budget, valt het karakter van een zero-sum game op. Wat goed is voor de één, kan soms funest zijn voor de ander.

Balans tussen concern- en decentrale belangen: de rol van de controller.

Er zal dus een balans gevonden moeten worden tussen concerndoelstellingen en -belangen en decentrale doelstellingen en belangen en tegelijkertijd tussen toezicht en ondersteuning. De rol én de positie van concerncontrol en business control zijn hierbij cruciaal.

Verschuivingen van de positie van control in de organisatie.

Aan de ene kant is bijvoorbeeld in Utrecht de functie van concerncontroller recentelijk losgekoppeld van die van Financieel Directeuren, terwijl in Deventer de concerncontroller sinds kort wordt gecombineerd met die van Manager Finance & Control, in welke functie hij onder meer leiding geeft aan de business controllers. Ook in Roermond twijfelt men aan de effectiviteit van de huidige structuur, waar concerncontrol en business control zijn ondergebracht in het cluster Bedrijfsvoering en Control.

In alle gevallen is een belangrijke reden voor de organisatorische verandering gelegen in de noodzaak om centrale en decentrale doelstellingen beter in balans te krijgen.

Tijdens de tiende editie van het seminar Concerncontrol binnen de gemeente op 27 juni aanstaande geven drie concerncontrollers hun visie op hoe die balans gevonden kan worden.

Daarbij wordt onder meer ingegaan op:

 • Signalering van conflicterende belangen binnen de gemeente;
 • De samenhang tussen financial control, business control en concerncontrol;
 • Taak en positie in de organisatie van de drie verschillende control functies;
 • Controller of business adviseur?

Het programma:

 • Rick Anderson, Onderzoeker en Docent Governance and Global Affairs Universiteit Leiden: Gemeente als huis van conflicten: op weg naar een balans
 • Danny Weerts, Concerncontroller a.i. Gemeente Roermond: Van controle naar control
 • Michiel Hobbij, Manager Finance & control en Concerncontroller Gemeente Deventer: Business control als de ogen en oren van Concerncontrol?

Uiteraard is er in het programma voldoende ruimte voor vragen en discussies!

Dit seminar is bij uitstek interessant voor

 • Concerncontrollers
 • Business Controllers
 • Financial Controllers
 • Gemeentesecretarissen
 • Directeuren/managers Bedrijfsvoering
 • Financieel Directeuren
 • Organisatieadviseurs

Binnen gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsorganisaties

12.30 – 13.00 uur:  Registratie, koffie/thee en een broodje

13.00 – 13.15 uur: Opening

 13.15 – 14.00 uur: Rick Anderson, Onderzoeker en Docent Governance and Global Affairs Universiteit Leiden: Gemeente als huis van conflicten: op weg naar een balans

Een gemeentelijke organisatie bestaat uit een veelheid van processen, actoren, belangen en doelstellingen die zeker niet automatisch in elkaars verlengde liggen. Gemeentelijke samenwerking met externe partijen versterkt deze complexiteit.

Al deze verschillende deeldoelstellingen zijn op concernniveau niet altijd bekend en duidelijk, laat staan dat zij automatisch harmoniëren met elkaar. Zeker als deze doelstellingen vertaald worden naar concreet benodigd budget, valt het karakter van een zero-sum game op. Wat goed is voor de één, kan soms funest zijn voor de ander.

Rick Anderson deed veel onderzoek naar conflicterende belangen binnen gemeenten toegespitst op invloed van en effecten op concern- en business control.

Tijdens zijn presentatie presenteert hij de bevindingen van enkele onderzoeken naar de inzet, rol, taak en plaats in de organisatie van business- en concerncontrol en de effecten daarvan op de beheersing van de gemeente op concernniveau en snijdt hij de dilemma’s aan die bepalend zijn voor de vormgeving van de controlfunctie

 14.00 – 14.30 : Pauze

 14.30 – 15.15 uur: Danny Weerts, Concerncontroller a.i. Gemeente Roermond: Van controle naar control 

Gemeente Roermond heeft enkele jaren geleden de concerncontrol functie gescheiden in juridische en financiële concerncontrol. Beide functies zijn samen met onder meer Privacy- en Informatiebeveiliging en Business control ondergebracht in het concerncluster Bedrijfsvoering en Control.

Over de effectiviteit van deze opzet ontstond de afgelopen jaren echter de nodige twijfel.

Aan Danny Weerts is begin van dit jaar gevraagd een visie te formuleren op taak en organisatie van het cluster concerncontrol alsmede de plaats in de gemeentelijke organisatie Tijdens zijn presentatie beschrijft hij de oude situatie, gaat hij in op de belangrijkste knelpunten daarin en presenteert hij zijn visie over concerncontrol binnen de gemeente.

De belangrijkste focus van concerncontrol dient volgens Danny gericht te zijn op de beheersing van de bedrijfsprocessen. Maar wat betekent dat precies en hoe geef je dat concreet handen en voeten?

15.15 – 16.00 uur: Michiel Hobbij, Manager Finance & control en Concerncontroller Gemeente Deventer: Business control als de ogen en oren van Concerncontrol?

“De vacatureteksten voor Business Controllers voor Gemeente Deventer vertonen inmiddels een zekere gelijkenis met die voor concerncontrollers elders. Wij willen de businesscontrollers meer dan ooit de oren en ogen van de concerncontroller laten zijn om in control te zijn. Als concerncontroller ben je ook fors extern gericht, maar mijn perceptie en vertaling is niet altijd hetzelfde als die van de lijn. Wij werken met helpende controllers en dat vraagt bij ons juist om die combinatie en daarmee verschuiving in de functie van businesscontroller.”, aldus Michiel Hobbij.

Michiel was tot april 2019 Teammanager Finance & Control bij Gemeente Deventer en gaf daar onder meer leiding aan een team van (vooral financieel georiënteerde) controllers. Per mei 2019 werd hij Concerncontroller. Na het vertrek van zijn opvolger bij Manager Finance & Control afgelopen juli ging Michiel beide functies combineren.

Een belangrijke overweging hiervoor was het op één lijn brengen van Business control met Concerncontrol. Tijdens zijn presentatie geeft Michiel een beeld van samenstelling van en de taakverdeling binnen het team en de plaats ervan binnen de organisatie. Daarnaast gaat Michiel dieper in op de plaats en de positie van business control binnen organisatie, het veranderende taakveld, de benodigde competenties en de relatie met Concerncontrol.

16.00 – 16.30 uur: Vragen, discussie en afsluiting

Locatie:

De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

 

Organisatie:

I-BR
Ab Sulman
M: 06 21 50 63 00

 

Informatie

Datum

27 juni 2023

Soort bijeenkomst

Seminar

Locatie

De Reehorst Ede

Prijs

Deelnameprijs bedraagt € 595,= . Voor elke volgende collega van dezelfde organisatie geldt een collega-korting van € 150,= en bedraagt de deelnameprijs slechts € 445,= (excl. BTW).

Aanmelden

Gegevens van de organisatie
Gegevens deelnemer(s)