I-BR

Inzicht in bouwkosten voor opdrachtgevers

Omschrijving

Nieuwe datum: 7 november 2023!

 • Hoe komen bouwkosten tot stand?
 • Welke factoren hebben de grootste impact op de mogelijke stikstofdepositie tijdens bouw en/of gebouwgebruik?
 • Wat zijn mogelijke salderingsmogelijkheden m.b.t. stikstofdepositie?
 • Wat is het verschil tussen een MPG berekening en een CO2-last berekening?
 • Welke financieel-budgettaire gevolgen kunnen stikstof- en CO2-last voor het totale bouwbudget hebben?
 • En wat is de kostenrelatie tussen bouwkunde, energie en installaties?

 

Deze en veel andere vragen komen aan de orde tijdens het seminar Inzicht in Bouwkosten voor opdrachtgevers op 7 november 2023. Het seminar biedt opdrachtgevers van nieuwbouw, grootschalige renovatie en verduurzamingsprojecten handvatten voor inzicht in en adequate financiële beheersing van de vroege fasen van het bouwproces.

Naast bovenstaande vragen wordt ook uitgebreid ingegaan op

 • Bouwkosten, investeringskosten en exploitatiekosten
 • Begroten, budgetteren, bewaken.

 

Betrouwbaar inzicht in bouwkosten, kostenoptimalisatie en risicobeheersing vormen het fundament voor een succesvol bouwproject.

Steeds meer corporaties, gemeenten en zorginstellingen ontwikkelen in de richting van een regie-organisatie: een kleine organisatie die veel door de markt laat berekenen en uitvoeren en haar eigen tijd vooral inzet om prestatieafspraken te maken, de kwaliteit te waarborgen en risico’s af te dekken.

Minder zelf doen en meer door de markt laten uitvoeren vereist echter nog steeds – en misschien wel meer dan ooit! – een goed inzicht in bouwkostencalculatie!

Ondanks dat men steeds vaker externe bouwkosten-managementadviseurs inschakelde zagen zowel gemeenten, corporaties als zorginstellingen zich de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met forse overschrijdingen van de bouwkosten. Zo lag de opgave van de aannemer soms tot wel 30% tot 50% hoger dan vooraf geraamd bij het opstellen van de businesscase. Ook bleken stikstofdepositieberekeningen ernstige tekortkomingen te bevatten, die leidden tot vertragingen en extra kosten.

Dit roept vragen op over de marktconformiteit en kwaliteit van de bouwkosten bij het opstellen van een dergelijke businesscase

Het seminar Inzicht in Bouwkosten voor opdrachtgevers biedt opdrachtgevers inzicht in de inmiddels verplichte stikstofdepositieberekeningen, MPG- en CO2-last berekening én in het proces van bouwkostencalculatie.

Uiteraard leidt dit seminar niet op tot bouwkostencalculator (een gemiddelde Post-HBO cursus op dit gebied duurt ruim anderhalf jaar), maar geeft u wel inzicht in (de kwaliteit van) stikstofdepositie- en CO2-last berekeningen bouwkostencalculatie, die u door derden heeft laten uitvoeren.

Daarnaast is het natuurlijk een uitstekende mogelijkheid om uw kennis op deze terreinen te checken met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt: maximaal 30 deelnemers. Verzeker u dus snel van een plaats!

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met (het beoordelen van) bouwkostencalculaties. Hierbij valt te denken aan:

 • Managers Vastgoed
 • Projectmanagers Nieuwbouw
 • Projectleiders Nieuwbouw
 • Projectmanagers Renovatie en Verduurzaming
 • Projectleiders Renovatie en Verduurzaming
 • Assetmanagers

bij gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

10.00 – 10.30 uur:  Registratie, koffie/thee en een broodje
10.30 – 10.35 uur: Opening
10.35 – 11.35 uur: Luc Verhees, Adviseur stikstofdepositie en luchtkwaliteit TAUW: Inzicht in stikstofdepositieberekening

Op 2 november jl. is door een uitspraak van de Raad van State de stikstofvrijstelling voor de bouw komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf nu, net als voor 1 juli 2021, voor bouwwerkzaamheden moet worden onderzocht of een natuurvergunning nodig is. Hiervoor is het nodig om de eerst de inzet van (mobiele) werktuigen en het bouwverkeer inzichtelijk te maken waarna, via een aantal tussenstappen, vervolgens de depositiebijdrage op Natura 2000-gebieden wordt berekend met behulp van het AERIUS rekenmodel van het RIVM.

Stikstofdepositieberekeningen zijn vaak complex. Tijdens zijn presentatie leidt Luc Verhees u stapsgewijs door het proces. Na een korte algemene introductie van de stikstofproblematiek wordt vervolgens langer stilgestaan bij het verzamelen van de relevante inputgegevens voor een AERIUS berekening. Dit is een belangrijke stap en vergt vaak de meeste inspanning.

Ook komen aan de orde: het verschil in aanpak voor de plan- en projectfase, het bewerken van de inputgegevens tot kant en klare invoer voor het AERIUS rekenmodel, het interpreteren van de uitkomsten, intern en extern salderen, het gebruik van kentallen (en het gebrek daaraan) en mogelijkheden om de stikstofemissie in de bouwfase te verminderen. Ook wordt nog kort aandacht besteed aan de tevens verplichte AERIUS berekeningen voor de gebruiksfase; de fase wanneer de tijdelijke (bouw)werkzaamheden zijn afgerond.

U krijgt zo inzicht in wat er voor een stikstofdepositie-onderzoek / AERIUS berekening precies wordt gevraagd en welke factoren de grootste impact hebben. De tweede helft van de presentatie zal in belangrijke mate interactief zijn, met veel ruimte voor vragen en discussie..

11.35– 12.35 uur: Erik Meijerink, Adviseur Bouwfysica, Akoestiek, Energie en Duurzaam Bouwen DGMR: Milieuprestatie- en CO2-last berekening

Erik Meijerink  geeft een toelichting op de huidige én de te verwachten toekomstige regelgeving rondom de milieuprestatieberekening gebouw (MPG). Hij gaat hierbij hierbij in op de aanleiding, de berekeningsmethodiek en actualiteiten. Aan de hand van voorbeelden geeft hij inzicht in de materialen die grote impact hebben op de milieubelasting. De MPG beschouwt de milieubelasting van elf milieu categorieën gedurende de complete levensduur.

Daarnaast is de afgelopen periode ook veel aandacht voor één van deze milieu categorieën, namelijk de CO2-uitstoot. Hierbij is de focus op de uitstoot van NU, dus de productie- en bouwfase.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de combinatie van CO2-uitstoot van energie en materialen, dus de Whole Life Carbon. Op deze wijze kan een integrale keuze worden gemaakt.

12.35 – 13.15 uur: Lunchpauze
13.15 – 15.45 uur: David Meijer, Directeur Vitruvius Bouwkostenadvies: Inzicht in Bouwkostencalculatie

Betrouwbaar inzicht in bouwkosten, kostenoptimalisatie en risicobeheersing vormen het fundament voor een succesvol bouwproject. David Meijer behandelt de ins & outs van bouwkostencalculaties. Hij behandelt aspecten als:

 • Hoe komen bouwkosten tot stand?
 • Wat is de kostenrelatie tussen bouwkunde, energie en installaties?
 • Welke financieel-budgettaire gevolgen kunnen stikstof- en CO2-last voor het totale bouwbudget hebben?
 • Bouwkosten, investeringskosten en exploitatiekosten
 • Begroten, budgetteren, bewaken.

David is directeur van Vitruvius Bouwkostenadvies en Vitruvius Opleidingen (gecertificeerde opleiders voor de Post-HBO cursus Kostendeskundige Bouw, een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) erkende post-hbo Register opleiding bij de Stichting Post HBO.) een van de belangrijkste experts op het terrein van bouwkostencalculatie.

 

Tijdens de middagsessie is nog een korte break voorzien. Het tijdstip daarvan is afhankelijk van de loop van de presentatie en eventuele vragen vanuit de deelnemers

Locatie:

 • De Reehorst
 • Bennekomseweg 24
 • 6717 LM Ede

 

Voor vragen over de bijeenkomst:

mail naar info@i-br.nl of bel 06-21506300 (Ab Sulman)

 

Informatie

Datum

7 november 2023

Soort bijeenkomst

Seminar

Locatie

De Reehorst Ede

Prijs

€ 685,= (excl. BTW)

Aanmelden

Gegevens van de organisatie
Gegevens deelnemer(s)